Klasyfikacja kodów PKD - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


Obowiązujący Podział Branżowy

OBSŁUGA PRACODAWCÓW WEDŁUG GŁÓWNEGO KODU PKD
SEKCJA / DZIAŁ KOD  PKD NR POKOJU TELEFON
A -  ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
 
01, 02, 03
 
pok. 4
 
17 225 91 45
B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 
05, 06, 07, 08, 09
 
pok. 6 17 225 91 65
17 225 91 64
C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33
 
pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 
35
 
pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
 
36, 37, 38, 39
 
pok. 6 17 225 91 65
17 225 91 64
F -  BUDOWNICTWO
 
41, 42, 43
 
pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
G -  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLI
 
45, 46, 47
 
pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
H -  TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
 
49, 50, 51, 52, 53
 
pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
 
55, 56
 
pok. 4 17 225 91 45
J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA 58, 59, 60, 61, 62, 63 pok. 4 17 225 91 45
K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
 
64, 65, 66 pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
L -  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
68
 
pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
 
77, 78, 79, 80, 81, 82 pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
O -  ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 
84
 
pok. 6
 
17 225 91 65
17 225 91 64
P - EDUKACJA
 
85
 
pok. 4 17 225 91 45
Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
 
86, 87, 88
 
pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
 
90, 91, 92, 93
 
pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45
S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 
94, 95, 96  pok. 4 17 225 91 45
T -  GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
 
97, 98  pok. 6 17 225 91 65
17 225 91 64
U -  ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE
 
99 pok. 5 17 225 91 46
17 224 07 45

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę